Nasze zawody

Pracujemy w różnych zawodach, dzięki czemu jesteśmy obecne w wielu obszarach życia społecznego: w gospodarce, kulturze, nauce i sztuce, środkach masowego przekazu, w instytucjach wychowawczych i opiekuńczych. Staramy się przepajać duchem ewangelicznym środowisko, w którym żyjemy. Nie odchodząc od świata i zajmując się sprawami świeckimi, chcemy kierować nimi zgodnie z Bożym zamysłem i wnosić w nie Boże światło i miłość.
zawód praca Kościół bardzo liczy na specyficzny wkład kobiet konsekrowanych w rozwój nauki, obyczajów, życia rodzinnego i społecznego, zwłaszcza w dziedzinach związanych z obroną godności kobiety i z poszanowaniem życia ludzkiego. Istotnie, „kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze myśli i działania: mają stawać się promotorkami «nowego feminizmu», który nie ulega pokusie naśladowania modeli «maskulinizmu», ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku”. (Vita Consecrata, 58)

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– abym w miejsce mojej pracy wnosiła Boże światło.